Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door Schraven Exclusive, gevestigd aan de Looveer 2a (6851 AJ) te Huissen, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09138706.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Door deze website te bezoeken en te raadplegen accepteert u deze voorwaarden zonder enig voorbehoud.
Alle inlichtingen op deze website worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Deze website dient dan ook niet ter vervanging van de informatie die wij u in een persoonlijk gesprek kunnen geven.

Copyright en intellectueel eigendom
De presentatie en de volledige inhoud van deze website (inclusief de codering van de website) is intellectueel eigendom van Schraven Exclusive of eventuele rechthebbende derden en is als zodanig ook auteursrechtelijk beschermd.
De informatie, tekst, beeldmateriaal in de meest brede zin des woords (codering), van deze website mogen in geen geval openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm ten behoeve van gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie-uitzending, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schraven Exclusive of eventuele rechthebbende derde.

Handelsmerken
Alle handelsmerken, logo’s en servicevermeldingen op deze site zijn eigendom van Schraven Exclusive of van rechthebbende derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Schraven Exclusive of de betreffende derde, al naar gelang het geval.

Hyperlinks
De website kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites van derden of partners van Schraven Exclusive. Schraven Exclusive is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de betreffende internetsites in eigendom van derden. Schraven Exclusive geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven en Schraven Exclusive aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid daarvoor. De risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor uw rekening.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid
Hoewel Schraven Exclusive alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze website niet worden gegarandeerd. Schraven Exclusive wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van informatie op deze website af. Aan kennelijke vergissingen, verschrijvingen of typfouten kunnen geen rechten ontleent worden. Deze site en haar volledige inhoud worden “als zodanig” ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Beperkte aansprakelijkheid
Schraven Exclusive wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op deze website.

Producten
Deze website kan verwijzingen bevatten naar specifieke producten en diensten die niet (onmiddellijk) beschikbaar zijn. Een dergelijke verwijzing impliceert geen garantie dat dergelijke producten of diensten op elk moment beschikbaar zijn. Schraven Exclusive behoudt zich echter het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen. Wij verzoeken u altijd contact op te nemen met Schraven Exclusive voor meer informatie over de door ons aangeboden producten en diensten.

Wijzigingen
Schraven Exclusive behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde aan te passen en nodigt de bezoeker uit deze voorwaarden af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Contact
Wij nodigen u uit om bij vragen contact op te nemen met Schraven Exclusive of een bezoek te brengen aan ons bedrijf.

Ons bedrijf is gevestigd op het volgende adres:
Looveer 2a
6851 AJ HUISSEN

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 026-3266520 of per e-mail: info@schravenexclusive.com